Reklamační řád

REKLAMAČNÍ ŘÁD

PRO PRODEJ PEVNÝCH PALIV

 

1. Kupující je povinen po dodání paliva do místa určení dodávku ihned prohlédnout a zajistit důkazní prostředky pro případné uplatňování reklamace zjevných vad (např. viditelný obsah hlušiny nebo jiných příměsí, apod.). Jestliže dodávka nevykazuje zjevné vady, je kupující povinen tuto ihned od dopravce převzít. V opačném případě nese veškeré výlohy s tím spojené.

2. Vyskytne-li se zjevná vada u zakoupeného zboží, je kupující povinen reklamovat písemnou formou – písemně v místě odběru, e-mailem nejpozději následující pracovní den po provedené prohlídce zjevné vady dodaného paliva prodávajícím. Obsahem reklamace musí být:

-          označení paliva – druh, místo odběru, tonáž, datum odběru paliva

-          krátký popis vady, co je reklamováno

-          zjevné vady (viditelný obsah hlušiny nebo jiných nežádoucích příměsí)

3.  Bez výslovného souhlasu prodávajícího nemůže kupující nakládat s reklamovaným palivem způsobem, kterým by bylo ztíženo nebo znemožněno přezkoušení oprávněnosti reklamace.

4.    Nedostaví-li se prodávající do 5ti dnů ode dne, kdy obdržel oznámení o vadné dodávce ke kontrolní technické prohlídce zjevných vad nebo odběru kontrolního vzorku, může kupující nakládat s reklamovaným palivem, jen hodlá - li jej použít.

5.    Prodávající poskytuje záruku na zjevné vady dodávaného paliva v délce deseti dnů ode dne převzetí dodávky kupujícím.

6.   Kupující je oprávněn reklamovat jiné vady paliva do konce záruční doby u prodávajícího s dodržením obsahu reklamace dle bodu 2. a doloženými doklady prokazujícími oprávněnost reklamace. Záruka na jiné vady činí 3 měsíce od data zakoupení paliva.

7.   Kupující povinen vyrozumět prodávajícího o svém požadavku na náhradní dodávku paliva nebo odstoupení od Smlouvy současně s oznámením o zjištěných vadách dodávky podle bodu 2. příp. 6. Prodávající je v tomto případě povinen dát kupujícímu do dvou pracovních dnů dispozice, jak má s vadným palivem na náklady prodávajícího naložit.

8.     Právo kupujícího z vad paliva se promlčuje:

-    zjevných vad neoznámením vad prodávajícímu nejpozději následující pracovní den po provedené prohlídce dodávky

-          u jiných vad neuplatněním reklamace u prodávajícího nejpozději poslední den záruční lhůty

9.      Pro účely prověřování jakosti plnění a odpovědnosti za vady jsou závazné ČSN ISO a kvalitativní parametry paliv a normy producentů. Práva z vadného plnění se řídí § 2099 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

10.  V případě sporu mezi spotřebitelem (kupujícím) a prodávajícím, který se nepodařilo mezi stranami urovnat přímo, má spotřebitel právo obrátit se na subjekt mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, a to je místně příslušný inspektorát České obchodní inspekce – Inspektorát pro Olomoucký a Moravskoslezský kraj, Provozní 5491/1, 722 00 Ostrava Třebovice, tel. +420554818211. www.coi.cz    

     V Ostravě dne 1. 1. 2019

 

Ing. Karel Holuša

Jednatel společnosti